Jurídic

Assessorament jurídic

Som un despatx multidisciplinar fundat l'any 1993, amb una dilatada experiència en l’exercici professional davant dels Jutjats i Tribunals.

Treballem amb una filosofia orientada a la solució extrajudicial dels conflictes i en la prevenció dels mateixos, exercint en la via judicial una defensa compromesa dels interessos dels nostres clients, proporcionant-los una informació permanent i actualitzada sobre el curs del seu procediment i, alhora, un fàcil i ràpid accés en el seu tracte amb l’advocat. En permanent contacte amb totes les novetats i la realitat social i jurídica que ens envolta, el despatx garanteix als nostres clients un servei integral, eficaç i econòmic. 

Els nostres serveis jurídics estan pensats tant per a empreses com per a particulars. GENERAL

GENERAL

  • Tot tipus de consultes sobre qüestions jurídiques.
  • Contractes de qualsevol tipus (redacció, resolució).
  • Arrendaments, desnonaments, precaris.
  • Reclamacions de quantitat, impagats, embargaments.
  • Responsabilitat per defectes de la construcció (garantia decenal, defectes i/o vicis).
  • Dret immobiliari i urbanístic.
  • Terceries de domini.
  • Reclamació per caigudes en via pública, o transport.
  • Procediments executius (reclamació de xecs, pagarés).
  • Recursos contenciosos-administratius.
  • Responsabilitat patrimonial de l'Administració Pública.
ASSEGURANCES

ASSEGURANCES

  • Reclamacions d'indemnitzacions per accidents de trànsit.
  • Assessorament i reclamacions contra Companyies Asseguradores per incompliment del contracte.
MERCANTIL

MERCANTIL

  • Estudi complert de constitució de societats mercantils anònimes i limitades, fundacions, societats civils i comunitats de béns.
  • Ampliació de capital, fusions i escissions, holdings familiars, dissolució i liquidació, adquisicions de societats, modificacions estatutàries, nomenament o renovació de càrrecs socials, trasllat de domicili social,...
  • Convocatòries de juntes d'accionistes o de socis, redacció de certificacions i actes dels acords socials.
  • Inscripció d'escriptures públiques al Registre Mercantil.
  • Reclamacions per responsabilitat dels administradors socials.
  • Concurs de creditors voluntaris i necessaris.
HERÈNCIES

HERÈNCIES

  • Dret de succesions, acceptació d'herències.
  • Redacció i modificació de testaments.
  • Legítima i llegats: determinació i reclamació.
  • Tramitació notarial de declaracions d'hereus.
  • Procediment judicial de declaració d'hereus ab intestato.
  • Gestió i tràmits sobre acceptació d'herències.
  • Divisió del patrimoni de l'herència, judicial i extrajudicial.
  • Assessorament i gestió d'herències litigioses.
  • Tràmits administratius: impostos de succesions.
  • Donacions.