Fiscal

Assessorament fiscal

Assessorament

Oferim els serveis següents:

  • Planificació tributària personalitzada d'autònoms, particulars i societats.
  • Representació davant l'administració tributària estatal, autonòmica i local.
  • Assistència a requeriments, inspeccions, devolucions tributàries, recursos i reclamacions, etc.
  • Declaracions trimestrals d'I.V.A. i INTRASTAT, declaracions recapitulatives, pagaments fraccionats de l'I.R.P.F., règim E.D.S., mòduls, retencions a professionals i de lloguers, impost sobre la renda de les persones físiques, impost sobre el patrimoni, tributació de no residents, impost sobre societats, dipòsits de comptes anuals de les societats mercantils, autoliquidacions per l'impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentals, estudi i liquidacions de l'impost sobre donacions, plusvàlues municipals, etc.